BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Předmětem činnosti koordinátora BOZP je zejména vypracování plánu BOZP na staveništi, dále hlášení zahájení prací a v neposlední řadě výkon činnosti Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. 

Činností, které má Koordinátor BOZP na starost je ale mnohem více, podívejte se níže, co je či může být mou náplní práce.

Co pro vás mohu udělat

Činnosti Koordinátora BOZP

 • předá podklady dodavateli stavby (dále jen DS), aby byl plán BOZP  odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. subdodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejdéle při nástupu,
 • DS a investorovi stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,
 • provede informování DS a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, 
 • upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • informuje zadavatele v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,
 • dává podněty a na vyžádání DS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 
 • sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván investor,
 • bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s DS a jeho subdodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,
 • navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti DS a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
 • sleduje, zda DS a jeho subdodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje DS a jeho subdodavatele,
 • v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi,
 • spolupracuje na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.

Portfolio BOZP

Referenční projekty

Zde se můžete podívat na některé z realizovaných projektů, kde jsem působil jako Koordinátor BOZP.

Policie ČR

Projekty:

 • Krajské ředitelství Kladno – zateplení objektu, včetně výměny oken
 • Krajské ředitelství Kladno – rozšíření a rekonstrukce sociálního zařízení
 • Rekonstrukce střelnice Kněžmost

Investor:

Policie ČR 

Akademie věd ČR

Projekt:

 • Praha 4, výstavba nového archivu

Investor:

Akademie věd ČR 

Pražská teplárenská

Projekt: 

 • rekonstrukce tepelného vedení, dlouhodobá spolupráce

Investor:

Pražská teplárenská

VFN Karlovo náměstí

Projekt:

 • rekonstrukce pavilonu A13 a A8

Investor:

Všeobecná fakultní nemocnice 

Ječná 39

Projekt: 

 • rekostrukce a nástavba historického objektu

Investor:

Ječná 39 s. r. o.

Drupol výrobní družstvo

Projekt:

 • rekonstrukce výrobních hal Městec králové

Investor:

Drupol výrobní družstvo

Praha 14

Projekt (ve spolupráci s DS engineering a. s.):

 • rekonstrukce sídla MP Praha 14, Vlčkova ulice
 • rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 – detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice
 • revitalizace MČ Praha 14

Investor:

Správa majetku Praha 14

MŠ Hostivice

Projekt:

 • novostavba 2. areálu mateřské školy Hostivice

Investor:

Město Hostivice

Státní zdravotní ústav

Projekt:

 • rekonstrukce stravovacího zařízení

Investor:

Státní zdravotní ústav

Orbis Pictus

Projekt: 

 • rekonstrukce hospodářské budovy na konferenční a školící centrum „Orbis Pictus“

Investor:

Black Label s. r. o. 

ZŠ Chvaletická a Vybíralova

Projekty: 

 • ZŠ Chvaletická – rekonstrukce varny a VZT
 • ZŠ Chvaletická – rekonstrukce sportoviště, náklady: 1,7 mil. Kč
 • ZŠ Vybíralova – rekonstrukce sportoviště

Investor:

MČ Praha 14

Thomayerova nemocnice

Projekt: 

 • rekonstrukce pavilonu B4 a B5 ÚT

Investor:

Fakultní Thomayerova nemocnice

Arkáda

Projekt: 

 • přístavba jízdárny Nedvězí

Investor:

Black Label s.r.o.

RD s restaurací

Projekt:

 • výstavba rodinného domu s restaurací

Investor:

Global Agent s. r. o.