TDI

Technický dozor investora

Za svou letitou praxi jsem prošel mnoha stavbami, které proběhly naprosto bez problémů , ale bohužel i takovými kterým se muselo hodně pomáhat. Jako specialista v tomto oboru Vám mohu potvrdit, že Technický dozor investora je dnes naprostou nutností.

Co pro vás mohu udělat

Činnosti Technického dozoru investora

Ve fázi před zahájením realizace stavby

 • Seznámení se s projektovou dokumentace pro provedení stavby (dále také jen jako „PD“) a z ní vypracovávaného položkového rozpočtu a vznesení případných připomínek k nedostatkům PD, nebo návrhů na technické zlepšení, nebo finanční úspory.

Ve fázi realizace stavby

 • Rozsah činnosti ve fázi realizace stavby bude obsahovat minimální 1 x týdně návštěvu staveniště a kontrolu prací vč. související administrativy, věcná dodávka výrobků, prací a služeb, zejména:
  • Kontrola souladu se zadávací PD a s přijatými smluvními závazky.
  • Kontrola souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, které se k realizaci díla vztahují.

Vlastní činnost TDI na stavbě 

 • Seznámení se s PD, obsahem smluv a stavebním povolením.

 • Předání staveniště a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

 • Kontrolu pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby.Vyhotovování průkazné fotodokumentace stavby..

 • Přejímání zakrývaných částí konstrukcí.

 • Přejímání dokončených dílčích prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, pořízení zápisů o provedených zkouškách či revizí.

 • Dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby, kontroly vedení stavebního deníku zhotovitelem, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajištění zjednání nápravných opatření u zhotovitele.

 • Projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a projektantem.

 • Spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

 • Kontroly zhotovitele z hlediska dodržování smluvních podmínek daných smlouvou o dílo.

 • Sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby.

   

 • Zajištění a řízení kontrolních dnů stavby.

 • Evidence prací týkajících se objektu, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a které zhotovitel požaduje provádět (vícepráce, změny oproti projektové dokumentaci) a jejich předložení vlastníkovi stávajícího objektu s vlastní analýzou a doporučením dalšího postupu (ve spolupráci s autorským dozorem a investorem)

 • Odsouhlasení a kontroly finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu realizace akce.

 • Posouzení navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo.

 • Provedení podrobné kontroly předávaného objektu a sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků.

 • Kontrola předepsaných dokumentů nutných pro přejímku stavby.

 • Vypracování zápisu z jednání o přejímce stavby.

 • Organizování (závěrečného) předání a převzetí díla.

 • Spolupráce při přípravě kolaudace stavby.

Portfolio TDI

Referenční projekty

Zde se můžete podívat na některé z realizovaných projektů, kde jsem působil jako Technický dozor investora.

Fasáda historického domu

Projekt:

 • Fasáda domu Dlouhá 17

Investor:

Dům zahraniční spolupráce

Policie ČR

Projekty:

 • Krajské ředitelství Kladno – zateplení objektu, včetně výměny oken
 • Rekonstrukce střelnice Kněžmost
 • Rekostrukce prostor PČR Kolín

Investor:

Policie ČR 

Akademie věd ČR

Projekt:

 • Praha 4, výstavba nového archivu
 • Praha 5, ÚOCH AV ČR – rekonstrukce a přístavby ubytovny

Investor:

Akademie věd ČR 

MČ Praha 14

Projekty:

 • Výstavba mateřské školy Jahodnice
 • Dětské skupiny „ Zelenečská – Vybíralova“
 • Rekultivace parku Mochovská
 • Výstavba komunitního centra H 55 Hloubětín
 • Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská
 • Skatepark “Plechárna“
 • Rekonstrukce chodníků ul. Tálinská 
 • Rekonstrukce komunikace, soubor ul. Starých Kyjích – Hlinská, Za školou, Stupská, Krčínovo nám

Investor:

MČ Praha 14

Drupol výrobní družstvo

Projekt:

 • Rekonstrukce výrobních hal Městec králové

Investor:

Drupol výrobní družstvo

Fendi

Projekt:

 • Praha 1, Pařížská ulice – rekontrukce prodejny Fendi

Investor:

Fendi Prague s.r.o.

Ve spolupráci se společností R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Bytový dům“ Pod Kesnerkou“

Projekt:

 • Výstavba, 9 bytových jednotek, monolitová konstrukce

Investor:

BD Pod Kesnerkou

Bytový dům

Projekt:

 • Výstavba bytového domu (9 bytů) – Česákova, Praha 8

Investor:

p. Nikoli

MČ Praha Řeporyje

Projekt:

 • Zateplení bytových domů včetně výměny oken

Investor:

MČ Praha Řeporyje 

 

IKEM

Projekt:

 • Napojení na CVS, horkovodní přípojka, VS

Investor:

Pražská teplárenská a. s. 

Centrum ochrany fauny Hrachov

Projekt:

 • Rekonstrukce stávající budovy, výstavba nových objektů, kotelna a venkovní areál s rybníkem a voliérami

Investor:

Středočeský kraj

MČ Praha 8

Projekt:

 • Divadlo Karla Hackera – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, VZT, střecha
 • Za Poříčskou bránou – rekonstrukce fasády historické budovy včetně oken

Investor:

MČ Praha 8